top of page
14291867866_a03ca3c060_b.jpg

KTO SME

Vedomá veda je platforma, ktorej poslaním je šíriť myšlienky novej vedeckej paradigmy a podporovať vedecké štúdium mysle a vedomia ako fundamentálnych aspektov reality a ich prejavov v človeku, prírode a kultúre. Chceme vedcov, učiteľov a študentov zoznamovať s filozofiou vedy, s vedeckými teóriami prekračujúcimi materialistický obraz sveta a inšpirovať ich k vlastnému celostnému výskumu a výuke. Zároveň chceme o týchto myšlienkach a výskume informovať širokú verejnosť a viesť verejný dialóg o potrebe zmeny paradigmy vo vede a vzdelávaní. Inšpiráciou sú nám filozofické perspektívy, ktoré chápu vedomie a myseľ  ako vrstvy reality a vnútornú skúsenosť ako dôležitý zdroj poznania. Myslíme si tiež, že duchovné tradície východu aj západu v sebe môžu skrývať bohatstvo poznania, ktoré by celostná veda vedela konceptuálne uchopiť a študovať. Snažíme sa preto o preklenutie priepasti medzi vedou a duchovnou tradíciou zbližovaním ľudí z oboch sfér. Tento celostný prístup, označovaný aj ako holistický alebo integrálny, si začína získavať svojich zástancov aj v západnej akademickej sfére. Veríme, že Slovensko má dostatočný duševný kapitál, aby prispelo svojim dielom k tejto zmene paradigmy. Chceme inšpirovať ľudí k tomu, aby lepšie spoznali sami seba a aktívne spoluvytvárali budúcnosť, v ktorej sa za najvyšší účel poznávania nebude považovať ekonomický prínos či technologický pokrok, ale pochopenie človeka a jeho vzťahu k svetu. Pochopenie tohto vzťahu a celostná transformácia vedy a vzdelávania sú totiž základom širšej spoločenskej transformácie smerom k vedomému žitiu a spravodlivejším a ekologickejším politickým a ekonomickým modelom, ktoré budú pre prežitie globálnej civilizácie, čeliacej ekologickej kríze, nevyhnutné.

“Najkrajší zážitok, aký môžeme mať, je zážitok tajuplnosti. Je zdrojom všetkej pravej vedy a umenia. Ten, kto ho nepozná a nevie sa diviť a žasnúť, je ako mŕtvy - jeho oči sú zavreté. Vhľad do mystéria života, možno spojený so strachom, dal tiež vzniknúť náboženstvám. Poznanie, že cosi nami nepreniknuteľné existuje, čo sa manifestuje ako najvyššia múdrosť a žiarivá krása, čo naša obmedzená myseľ vie pochopiť iba v primitívnej forme - toto poznanie, tento pocit je v centre všetkej pravej spirituality.“

Albert Einstein

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

PODPORA AKADEMICKEJ A VÝSKUMNEJ ČINNOSTI

 

Celostná veda sa vie rozvíjať prostredníctvom štúdia fenoménov v rámci konkrétnej vedeckej domény aplikovaním postmaterialistickej paradigmy. Chceme podporovať formuláciu nových vedeckých teórií, rozvoj metodológie celostnej vedy a realizáciu experimentov. S výsledkami tejto činnosti chceme oboznamovať verejnosť.

BLOG

Na svete je veľa dobrých kníh, článkov a myšlienok, ktoré sa venujú filozofii vedy, novej vedeckej paradigme alebo vzťahu vedy a duchovna. Tieto myšlienky sú však relatívne málo známe a už vôbec nebývajú prístupné v slovenčine. Cieľom blogu je približovať tieto myšlienky širokej verejnosti a ponúkať vlastné zamyslenia na rôzne témy súvisiace s celostnou vedou.

TEMATICKÉ STRETNUTIA

Množstvo tém sa dá v rámci celostnej vedy pochopiť novým spôsobom - od problematiky evolúcie, cez transpersonálnu psychoterapiu, filozofiu vied, alternatívnu medicínu až po kvantovú fyziku. Každá téma má potenciál osloviť iných ľudi a zasluhuje si samostatný priestor na diskusiu.

VEREJNÉ DISKUSIE

Veda sa odohráva na univerzitných ústavoch, v laboratóriách, na špecializovaných konferenciách a cez akademické žurnály. Málokedy sa venuje na verejnosti priestor vede a už vôbec nie filozofii vedy. Pritom práve kritická reflexia princípov, na ktorých stojí veda, je dnes veľmi potrebná.

ROZHOVORY

Medzi nami žije množstvo ľudí, ktorých vedecká práca, filozofické pohľady či duchovná skúsenosť sa nikdy nedostanú do širšieho povedomia, pritom by mohla vzdelať, osloviť, inšpirovať alebo povzbudiť aj ostatných. Chceme pripravovať autentické rozhovory s osobnosťami vedy a zástupcami rôznych duchovných tradícií.

PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS VEDA A DUCHOVNO

Pochopiť komplexný vzťah vedy a duchovna v jeho celistvosti vyžaduje oboznámiť sa s mnohými novými pojmami, myšlienkami, autormi a témami. Znamená to načrieť do viacerých duchovných tradícií, osvojiť si znalosti a metodické postupy viacerých vied a osvojiť si filozofický štýl argumentácie. Tieto témy bude spájať pripravovaný prednáškový cyklus.

KTO NIE SME

Nechceme spochybňovať pozitívny prínos a význam súčasnej vedy - pre veľa otázok je materialistická veda stále tým najlepším prostriedkom na hľadanie odpovede. Iba nie pre všetky.

 

Keď sa niekde spomenie duchovno, kritika vedy či alternatíva, vybavia sa u veľa ľudí najrôznejšie negatívne konotácie a predsudky. Radi by sme sa preto explicitne vyhranili voči niektorým z nich. Nie sme:

Spolok šarlatánov: hoci existenciu výnimočných psychických schopnosti pokladáme za principiálne možnú a podporujeme výskum alternatívnej medicíny, uvedomujeme si, že sa často jedná o podvody.

Predajcovia ezoteriky: komercializáciu duchovna vnímame kriticky, hoci obrovský dopyt po ezoterike vnímame ako príznak túžby človeka po pohľadoch, ktoré dnešná veda nevie poskytnúť.

Propagátori pseudovedy: ezoterikou inšpirované nezmysly zabalené do vedeckého žargónu robia snahe o celostnú vedu medvediu službu.

Politická organizácia: niektoré weby dávajú široký priestor nemainstreamovým názorom, no zároveň majú skrytú politickú agendu alebo sú súčasťou spravodajských hier. To nie je náš prípad.

Náboženská organizácia: nie sme projektom žiadnej náboženskej organizácie, naše úvahy nestoja na viere v žiadnu špecifickú podobu Boha a nechceme nikoho konvertovať k žiadnej viere.

Majitelia pravdy: sme otvorení voči oprávnenej kritike, pretože pravdu nevlastníme, ale snažíme sa ju hľadať.

kreta_mensia.png

O Autorovi

Volám sa Juraj Popovič, žijem v Bratislave a som doktorand filozofie na Univerzite Komenského a postgraduálny študent filozofie na University of Edinburgh. Venujem sa najmä filozofii mysle a hlbinnej psychológii, epistemológii a filozofii vedy, filozofii dejín a antickým duchovným tradíciám.

Od malička ma zaujímalo poznanie v najširšom zmysle slova - ako funguje príroda, technika, ľudská spoločnost či psychika. Kedysi som bol presvedčený, že exaktná veda je tou najlepšou cestou k poznaniu, pričom ako vzorová veda sa mi javila fyzika. Jasnosť a precíznosť matematiky, sila logického myslenia a jednoznačnosť empirického pozorovania sa mi zdali dostatočnými nástrojmi pre odhalenie všetkých zákonitostí sveta. Abstraktné filozofické diskusie a nehmatateľné duchovno som vnímal ako veci, ktoré so skutočným poznaním nemajú veľa spoločného.

Neskôr sa však ku mne dostal typ literatúry a myšlienok, ktoré boli vedecké, filozofické a duchovné zároveň. Vtedy som začal hlbšie skúmať to, čo to vlastne poznanie je, aké sú jeho formy, akými postupmi sa dá získať a aký je vzťah medzi vedou, filozofiou a duchovnom. Objavil som fascinujúce disciplíny filozofie, histórie a sociológie vedy, ktoré mi pomohli chápať dnešnú vedu z nadhľadu. Zároveň s tým som objavil bohatstvo duchovných tradícií, ktoré ponúkajú iný obraz fungovania sveta, než aký poskytuje veda. Vďaka tomuto kontrastu som si uvedomil, že súčasná veda vo svojej snahe o objektivitu a exaktnosť vychádza z veľmi plochej metafyzickej predstavy sveta, kvôli čomu nedokáže adekvátne vysvetliť fenomény, ktoré sú pre ľudí bytostne dôležité. Zároveň je kvôli autorite vedy tento plochý obraz reality spoločnosťou automaticky prijímaný.

Snahu o budovanie celostného poznania, ktoré by stálo na širších a hlbších základoch, vnímam ako dôležitú nielen pre poznanie samotné, ale aj ako základný kameň schopnosti čeliť globálnym výzvam a problémom dnešnej doby. Tie totiž nie sú ničím iným, než odrazom nášho kolektívneho vnímania, myslenia a poznania.

bottom of page