©2019 by Vedomá veda. Proudly created with Wix.com

14291867866_a03ca3c060_b.jpg

KTO SME

Vedomá veda je platforma, ktorej poslaním je šíriť myšlienky novej vedeckej paradigmy a podporovať vedecké štúdium mysle a vedomia ako fundamentálnych aspektov reality a ich prejavov v človeku, prírode a kultúre. Chceme vedcov a študentov zoznamovať s filozofiou vedy, s vedeckými teóriami prekračujúcimi materialistický obraz sveta a inšpirovať ich k vlastnému výskumu v partikulárnych vedeckých doménach. Zároveň chceme o týchto myšlienkach a výskume informovať širokú verejnosť a viesť verejný dialóg o potrebe zmeny paradigmy. Inšpiráciou sú nám filozofické perspektívy, ktoré chápu vedomie a myseľ  ako vrstvy reality a vnútornú skúsenosť ako dôležitý zdroj poznania. Myslíme si tiež, že duchovné tradície východu aj západu v sebe môžu skrývať bohatstvo poznania, ktoré by celostná veda vedela konceptuálne uchopiť a študovať. Snažíme sa preto o preklenutie priepasti medzi vedou a duchovnou tradíciou zbližovaním ľudí z oboch sfér. Tento celostný prístup, označovaný aj ako holistický alebo integrálny, zažíva globálnu renesanciu a podporuje ho čoraz viac ľudí z akademickej sféry. Veríme, že Slovensko má dostatočný duševný kapitál, aby prispelo svojim dielom k tejto zmene vedeckej paradigmy. V neposlednom rade chceme inšpirovať ľudí k tomu, aby lepšie spoznali sami seba a aktívne spoluvytvárali budúcnosť, v ktorej sa za najvyšší účel poznávania nebude považovať ekonomický prínos či technologický pokrok, ale pochopenie človeka a jeho vzťahu k svetu.

“Najkrajší zážitok, aký môžeme mať, je zážitok tajuplnosti. Je to základná emócia, ktorá je kolískou skutočnej vedy a umenia. Ten, kto ju nepozná a nevie sa diviť a žasnúť, je ako mŕtvy a jeho zrak je stlmený.“

Albert Einstein

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

PODPORA AKADEMICKEJ A VÝSKUMNEJ ČINNOSTI

 

Celostná veda sa vie rozvíjať prostredníctvom štúdia fenoménov v rámci konkrétnej vedeckej domény aplikovaním postmaterialistickej paradigmy. Chceme podporovať formuláciu nových vedeckých teórií, rozvoj metodológie celostnej vedy a realizáciu experimentov. S výsledkami tejto činnosti chceme oboznamovať verejnosť.

BLOG

Na svete je veľa dobrých kníh, článkov a myšlienok, ktoré sa venujú filozofii vedy, novej vedeckej paradigme alebo vzťahu vedy a duchovna. Tieto myšlienky sú však relatívne málo známe a už vôbec nebývajú prístupné v slovenčine. Cieľom blogu je približovať tieto myšlienky širokej verejnosti a ponúkať vlastné zamyslenia na rôzne témy súvisiace s celostnou vedou.

TEMATICKÉ STRETNUTIA

Množstvo tém sa dá v rámci celostnej vedy pochopiť novým spôsobom - od problematiky evolúcie, cez transpersonálnu psychoterapiu, filozofiu vied, alternatívnu medicínu až po kvantovú fyziku. Každá téma má potenciál osloviť iných ľudi a zasluhuje si samostatný priestor na diskusiu.

VEREJNÉ DISKUSIE

Veda sa odohráva na univerzitných ústavoch, v laboratóriách, na špecializovaných konferenciách a cez akademické žurnály. Málokedy sa venuje na verejnosti priestor vede a už vôbec nie filozofii vedy. Pritom práve kritická reflexia princípov, na ktorých stojí veda, je dnes veľmi potrebná.

ROZHOVORY

Medzi nami žije množstvo ľudí, ktorých vedecká práca, filozofické pohľady či duchovná skúsenosť sa nikdy nedostanú do širšieho povedomia, pritom by mohla vzdelať, osloviť, inšpirovať alebo povzbudiť aj ostatných. Chceme pripravovať autentické rozhovory s osobnosťami vedy a zástupcami rôznych duchovných tradícií.

PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS VEDA A DUCHOVNO

Pochopiť komplexný vzťah vedy a duchovna v jeho celistvosti vyžaduje oboznámiť sa s mnohými novými pojmami, myšlienkami, autormi a témami. Znamená to načrieť do viacerých duchovných tradícií, osvojiť si znalosti a metodické postupy viacerých vied a osvojiť si filozofický štýl argumentácie. Tieto témy bude spájať pripravovaný prednáškový cyklus.

KTO NIE SME

Nechceme spochybňovať pozitívny prínos a význam súčasnej vedy - pre veľa otázok je materialistická veda stále tým najlepším prostriedkom na hľadanie odpovede. Iba nie pre všetky.

 

Keď sa niekde spomenie duchovno, vybavia sa u veľa ľudí najrôznejšie negatívne konotácie a predsudky. Radi by sme sa preto explicitne vyhranili voči niektorým z nich. Nie sme:

Spolok šarlatánov: hoci existenciu výnimočných psychických schopnosti pokladáme za principiálne možnú, uvedomujeme si, že sa často jedná o podvody.

Predajcovia ezoteriky: komercializáciu duchovna vnímame kriticky, hoci obrovský dopyt po ezoterike vnímame ako príznak túžby človeka po pohľadoch, ktoré dnešná veda nevie poskytnúť.

Propagátori pseudovedy: ezoterikou inšpirované nezmysly zabalené do vedeckého žargónu robia snahe o celostnú vedu medvediu službu.

Politická organizácia: niektoré weby dávajú široký priestor spirituálnym témam, no zároveň majú skrytú politickú agendu. To nie je náš prípad.

Náboženská organizácia: nie sme projektom žiadnej náboženskej organizácie a naše úvahy nestoja na viere v žiadnu špecifickú podobu Boha.

Majitelia pravdy: sme otvorení voči oprávnenej kritike, pretože pravdu nevlastníme, ale snažíme sa ju hľadať.